KOSGEB Kobi Teknoyatırım Programı Hakkında Bilgi Notu

KOSGEB düzenlediği destek programları ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmaları sağlamayı hedeflemektedir. Bu destek programlarından Kobi Teknoyatırım Programı oldukça ilgi çekici olup, işbu yazımız ile okuyucuların bu destekten haberdar olması ve istifade etmesi istenmiştir.

Kişisel KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın destek kapsamı kısaca şu şekildedir:

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
 2. Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Programa başvuru şartları şu şekildedir:

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
 • Patent belgesi olan veya
 • Doktora tezi konusu olan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
 • Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri ise aşağıda verilmektedir:

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c)Yazılım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç)Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

 

Destek Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Desteğe ilişkin diğer bilgiler özetle şu şekildedir:

 • İşletme, yatırım proje süresini 4 (dört) ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde belirler. Faaliyet-zaman planı 4’er (dört) aylık dönemleri kapsar.
 • Ar-Ge veya yenilik projesi; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler. KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren kurul karar formunun evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 5 (beş) yıllık süre hesaplanır.
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belgesinin veriliş tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce olması esastır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürünlerde patentin işletmeye devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde destek programına başvuru yapılması esastır.
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak işletmelerin, TÜR Deneyim Belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde destek programına başvuru yapması esastır. Başvuru yaptıkları tarih itibariyle TÜR Deneyim Belgelerinin geçerli olması gerekir. TÜR Deneyim Belgesinin geçerlilik tarihinin başlangıcı, belge üzerinde belirtilen ürünün piyasaya arz tarihidir.
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde sonuçlandırılan ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün için; projenin başarıyla tamamlanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde ürüne konu projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından elektronik ortamda onaylanan veya Teknoloji Geliştirme Bölgesinden alınan proje bitirme belgesi ile başvuru yapılması esastır. Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün ile ilgili, yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor veya bölge içerisinde yatırımı için yatırım izni verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar, destek kapsamında değerlendirilir. Yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 12 (oniki) ay önce alınması şartı aranır.
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün için; başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başarı ile sonuçlandırıldığına ilişkin kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinden alınan belge ile destek programına başvuru yapılması esastır.
 • Geri ödemeli desteklerde geri ödeme: Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Geri ödemeli destekten yararlanılması durumunda işletme tarafından yapılacak geri ödemeler; projenin bitiş tarihinden itibaren 12 (on iki) ayı ödemesiz olmak üzere, 4 (dört)’er aylık dönemler halinde 6 (altı) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, projenin bitiş tarihine eklenen 12 (on iki) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür. Yatırım projesinde süre uzatımı olması halinde, eklenen süre dikkate alınarak projenin bitiş tarihi belirlenir ve geri ödeme takvimi yeniden oluşturularak işletmeye KBS üzerinden bildirilir. Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.

Sonuç olarak, KOSGEB tarafından uygulanan Kobi Teknoyatırım Programı oldukça kapsamlı ve cazip olup, bu programa başvuruda bulunmayı planlayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin başvuru dahil olmak üzere tüm süreçlerde uzmanlardan destek alması herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

 

 

 

tr_TRTurkish