kokvekok

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Programı Hakkında Bilgi Notu

KOSGEB düzenlediği destek programları ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmaları sağlamayı hedeflemektedir. Bu destek programlarından Kobi Teknoyatırım Programı oldukça ilgi çekici olup, işbu yazımız ile okuyucuların bu destekten haberdar olması ve istifade etmesi istenmiştir. Kişisel KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın destek kapsamı kısaca şu […]

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Programı Hakkında Bilgi Notu Read More »

Kişisel Veri Kavramı ve İlgilinin Hakları

Giriş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesidir. Günümüzde söz konusu Kanunun uygulanmasından pek çok uyuşmazlık meydana gelmekte, çoğu zaman kişilerin kişisel verileri hukuka

Kişisel Veri Kavramı ve İlgilinin Hakları Read More »

E-İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Bilgi Notu

Bu karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurtdışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi, tanıtılması, yurtdışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-ihracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul

E-İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Bilgi Notu Read More »

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ

Giriş Bilindiği üzere hukuk düzenimizde tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi hak ve fiil ehliyetini haizdir. Bu sayede tüzel kişiler kendileri adına hak ve borç edinebilmektedir. Ancak bu hukuki durumun bir sakıncası olarak hak ve borçlar tüzel kişilik nezdinde doğduğundan tüzel kişi ortaklarından veya başka bir tüzel kişiden bir borcun tahsilini talep edebilmek mümkün olmamaktadır.

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ Read More »

İcra Takibinde Borçlunun Taahhüdü

Giriş Bilindiği üzere icra takibinde borçlunun taahhüdü İcra İflas Kanunu’nun Taksitle Ödeme başlıklı 111.maddesinde “Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan

İcra Takibinde Borçlunun Taahhüdü Read More »

Ticari İşlerde Yazılılığın Önemi

Giriş Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri uyarınca tacirlere basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğün, tacirlerin ticari hayatı içerisinde birtakım görünümleri mevcuttur. Bu görünümlerden birisi de ticari işlerin yazılı şekilde yapılması gerekliliğidir. Bu hususa riayet edilmediği takdirde tacirler, iddia ettikleri hususları ispat edememekte ve çeşitli hak kayıpları yaşayabilmektedir. İşbu

Ticari İşlerde Yazılılığın Önemi Read More »

Ticari Faturaya İtirazda Usul

Giriş Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilmektedir. Bu madde ile tacirlere fatura düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir. Ticari faturaya itiraz edilmesi veya edilmemesi halleri

Ticari Faturaya İtirazda Usul Read More »

Kiracının Taşınmaza Yaptığı Masrafları Talep Hakkı

Kira sözleşmeleri kiraya verenin bir şeyin kullanılması veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmelerdir. Uygulamada da Kiracılar tarafından Kiralanan taşınmaz için iyileştirme, onarma, güzelleştirme gibi masraflar yapılabilmektedir. İşbu yazımızda da Kiracılar tarafından yapılan bu masrafların, kira sözleşmesinin sona ermesi neticesinde akıbetinin ne olacağı hususu detaylı

Kiracının Taşınmaza Yaptığı Masrafları Talep Hakkı Read More »

Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Bağlamında Alıcının Külfetleri

Giriş Bilindiği üzere satış sözleşmesi; satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Ne var ki kimi zaman satış sözleşmesine konu edilen ürünler, sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde ifa edilmemekte ve satıcının sorumluluğuna sebep olmaktadır. Bu noktada satıcının sorumluluğundan bahsedilmek için Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde alıcının yerine getirmesi

Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Bağlamında Alıcının Külfetleri Read More »

Gereksinim Sebebiyle Tahliye Halinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Giriş Bilindiği üzere, kiraya veren Türk Borçlar Kanunu uyarınca kiralananı kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu bulunduğundan bahisle tahliye ettirebilmektedir. Ne var ki kiralayana tanınan bu hak kimi zaman iyi niyet kaidelerine aykırı şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. İşbu yazımızda da kiraya verenin

Gereksinim Sebebiyle Tahliye Halinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Read More »

tr_TRTurkish