Ticaret Hukuku

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ

Giriş Bilindiği üzere hukuk düzenimizde tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi hak ve fiil ehliyetini haizdir. Bu sayede tüzel kişiler kendileri adına hak ve borç edinebilmektedir. Ancak bu hukuki durumun bir sakıncası olarak hak ve borçlar tüzel kişilik nezdinde doğduğundan tüzel kişi ortaklarından veya başka bir tüzel kişiden bir borcun tahsilini talep edebilmek mümkün olmamaktadır. […]

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ Read More »

Ticari İşlerde Yazılılığın Önemi

Giriş Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri uyarınca tacirlere basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğün, tacirlerin ticari hayatı içerisinde birtakım görünümleri mevcuttur. Bu görünümlerden birisi de ticari işlerin yazılı şekilde yapılması gerekliliğidir. Bu hususa riayet edilmediği takdirde tacirler, iddia ettikleri hususları ispat edememekte ve çeşitli hak kayıpları yaşayabilmektedir. İşbu

Ticari İşlerde Yazılılığın Önemi Read More »

Ticari Faturaya İtirazda Usul

Giriş Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilmektedir. Bu madde ile tacirlere fatura düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir. Ticari faturaya itiraz edilmesi veya edilmemesi halleri

Ticari Faturaya İtirazda Usul Read More »

Haksız Rekabet Hükümleri Hakkında Bilgi Notu

Giriş Haksız Rekabet hükümleri; anayasa ile güvence altına alınmış rekabet hakkının kullanılabilmesi maksadıyla öngörülen hükümler olup, işbu hükümlerin amacı dürüstlük kuralarına uygun işleyen bir rekabet ortamının sağlanmasıdır. Haksız rekabete ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda çeşitli hükümler mevcut olmakla birlikte, Türk Borçlar Kanunu’nun 57. Maddesi; “Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk

Haksız Rekabet Hükümleri Hakkında Bilgi Notu Read More »

Bononun Unsurları ve Takip Hukukundaki Yeri

Giriş Bono özellikle ticari hayatta taraflar arasında kredi açmak amacıyla sıklıkla kullanılan, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında belirli şekil koşullarına tabi olan ve belirli bir miktarın ödenmesi taahhüdünü içeren kıymetli evrak niteliğini haiz bir borç senedidir. Bono TTK m.776 ve devamı hükümlerinde düzenlenmekle birlikte niteliğine aykırı düşmediği ölçüde Poliçe hükümlerinin de bonoya uygulanacağı öngörülmüştür. Önemle

Bononun Unsurları ve Takip Hukukundaki Yeri Read More »

Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri

Türk Ticaret Kanunu kapsamında “tacir” olmaya bağlanan çok önemli sonuçlar bulunmaktadır. Tacirlik sıfatına ilişkin hükümlerin bilinmesi, ticari alanda faaliyet gösteren kimselerin ticari hayatta karşılaşacakları durumlarda nasıl hareket edeceklerini bilmeleri ve bir uyuşmazlık çıktığında hangi araçları nerede ve nasıl kullanacakları noktalarında büyük önem arz etmektedir. Zira, tacirliğe bağlanan sonuçlar Ticaret Siciline Kaydolma yükümlülüğünden, basiretli bir işinsanı

Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri Read More »

tr_TRTurkish